صلح عمری

صلح عمرا

به موجب ماده 41 قانون مدنی  مفهوم صلح عمری این است که که مالک یک ملک، شرط می کند تا زمانی که زنده است، منافع ملک متعلق به خود او باشد و بعد از فوتش متصالح به طور شش دانگ مالک مال و منافع آن شود.

برای مثال شخصی خانه خود را طی یک قرارداد رسمی به صورت صلح عمری به همسر خود منتقل می کند، پدر ضمن این قرارداد شرط می کند که تا زمانی که زنده است بتواند از منافع ملک خود استفاده کند؛ مثلا بتواند آن را اجاره بدهد و هم چنین شرط می کند که بعد از فوت او عین ملک و منافع آن به طور کامل متعلق به همسرش باشد.

مزایای صلح عمری

– میتوان در صلح حق فسخ مادام العمر نیز برای مصالح در نظر گرفت. شرط فسخ مادام العمر بدان معنی است که مصالح در هر زمانی که بخواهد میتواند صلح را به صورت یکطرفه و بدون حضور متصالح فسخ کند

– صلح عمری در دفتر اسناد رسنی تنطیم میشود و مورد قبول محاکم است

– مالیات انتقال مورد صلح  در  صلح عمری نسبت به قرار داد بیع و یا مالیات بر ارث خیلی کمتر است

 

Posted on