ماده197 قانون مدنی

ماده یکصد و نود هفت قانون مدنی

ماده197- در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

در کتاب قانون مدنی در نظم کنونی مرحوم دکتر کاتوزیان در ذیل این ماده  مرقوم داشته اند:
“فرض ماده در صورتی است که شخصی ندانسته یا به عمد به مال غیر و برای خود معامله می کند.”
چنین معامله ای در هر حال مصداق معامله فضولی است و نفوذ آن منوط به رضایت مالک مال است.

Posted on