مهار متقابل

استرات / Struts

Braced wall using wale struts

مهار متقابل

یک روش پایدار سازی گود، برای گودهایی با عرض کم (تا ۱۰ متر) است

دو سولجر پایل یا ستون عمودی روبروی هم قرار گرفته پس از آن تیر های عمودی   بین آنها قرار گرفته و نیروی متقابل انها  باعث پایداری هر دو سولجر پایل یا  ستون میگردد

Posted on