کانیوو

Canivo
جدول بتنی.کانیو

قطعات بتنی برای جدول کنار معابر و خیابان ها و  هدایت آب های سطحی  معابر کاربرد دارد

Posted on