شمع بتنی

از انواع شمع ساختمانی که از جنس بتن می باشد.

انواع شمع بتنی

شمع بتنی پیش ساخته
شمع بتنی در جاریز

Posted on