گودبرداری پله ای

 

دیواره گود بصورت  پله پله  حفر میشود و  پله ها  علاوه بر باربری پله های بالا دستی ریزش خاک را در خود جای داده می دهد

 

Posted on