مصالح

مُصالح (ضم میم )
کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری می‌دهد.

Posted on