دیوار شمع سکانت

شمع تانژانتی / شمع سکانت / دیوار شمع متقاطع  / شمع مماسی/  Secant Pile Wall

شمع سکانتی دیواره ای از جنس شمع بتنی با مقطع دایره که است در کنار هم و دارای همپوشانی (متقاطع) هستند ساخته می شود . شمع‌های سکانتی توسط میلگردهای فولادی و یا تیرهای فولادی بصورت یک در میان مسلح می‌شوند.

در ابتدا  شمع‌ های  اولیه پس از حفاری با دستگاه حفاری تا عمق لازم بصورت غیر مسلح بتن ریزی  می‌شوند و پس از رسیدن به مقاومت نهایی ، شمع‌های ثانویه مابین آنها با همپوشانی ۸ سانتی‌متر  حفاری و با بتن مسلح  احداث می‌گردند.

از انواع شمع بتنی بدون غلاف و از روش های  پایدار سازی دیوار گود می باشد.

Posted on