مواد آلی

 

ماده آلی  دسته‌ی بزرگی از ترکیبات است  که بر پایه عنصر کربن می باشند

Posted on