تاپ دان

top-down / top down construction

روش ساخت از بالا به پائین
درواقع یک روش ساخت سازه  محسوب می‌شود. در این روش سازه ، خود عامل پایداری گود می باشد
در روش ساخت از بالا به پایین . ساخت سازه از تراز میانی (صفر) شروع شده و طبقات منفی یک، منفی دو و … به ترتیب ساخته می‌شوند و در انتها فونداسیون اجرا می‌گردد.

این روش یک روش مدرن در ساخت و ساز است در مقابل روش Bottom-up  که روش سنتی محسوب میگردد.

Posted on