برم

پله  کردن دیواره گود  یا محل خاکبرداری برای جلوگیری از ریزش خاک و پایدار کردن دیواره

برم - ترانشهبرم

Posted on