خرپشته

انتهای بالایی راه پله که منتهی به پشت بام میشود

Posted on