ماده ۴۱ قانون مدنی

ماده چهل و یک قانون مدنی

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار ‌شده باشد.

Posted on