بند کشی

pointing brick
پر کردن درز بین آجر   با استفاده از ملات
سنگ وسرامیک را نیز بعد از اجرا بند کشی می نمایند.

بند کشی آجر

Posted on