عقد معوض

عقد ی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی که می دهد چیز دیگری می گیرد

مانند عقد بیع و عقد اجاره

در مقابل عقد غیر معوض

Posted on