مرکز ثقل

مَرکَز ثِقْل

گرانیگاه ، مرکز ثقل یک دستگاه از ذرات در فیزیک، نقطهٔ مشخصی است که در بسیاری از مسائل سیستم طوری رفتار می‌کند که گویی همه جرم آن در آن نقطه متمرکز است.

گرانیگاه یک جسم همیشه روی مرکز هندسی آن نیست. و نقطهٔ دیگری می‌تواند گرانیگاه جسم باشد.

 

معادل انگلیسی : Center of mass

Posted on