شمع بدون غلاف

برای اجرای شمع بدون غلاف ،پس از حفاری با ماشین حفاری و گذاشتن قفسه آرماتور بندی بتن ریزی انجام میشود.در صورتی هم  که برای جلوگیری از ریزش غلاف کار گزاشته شود همزمان با بتن ریزی در داخل غلاف ، غلاف به تدریج به بیرون کشیده می شود

Posted on