ماده ۷۵۲ قانون مدنی

ماده هفتصد و پنجاه و دو قانون مدنی

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.

 

 

Posted on