متصالح

مُتَصالح (ضم  م ،  فتح  ت ) (motasaleh)

کسی که صلح به نفع او شده است

Posted on