شمع کوب بخاری

شمعکوب های بخاری مشابه سیستم سیلندر و پیستون میباشد

  • در شمعکوب های بخاری یک ضربه ای ، چکش تحت فشار بخار ورودی بالا رفته و سپس تحت اثر ثقل خود سقوط می کند و با اعمال ضربه بر شمع سبب فرو رفتن آن در زمین می شود

در شمع کوب های بخاری دو ضربه ای بعد از صعود چکش تحت فشار بخار تحتانی ، فشار بخار از دریچه فوقانی نیز وارد شده و در نتیجه چکش تحت اثر وزن خود و فشار بخار با انرژی بیشتر و تعداد ضربات بالاتر سقوط می کند

 

 

Posted on