بتن اکسپوز

بتن نما/ exposed concrete

سازه ای بتنی که خود بتن بدون هیچ مصالح دیگری نما محسوب میشود و در معرض دید است

به دو صورت درجاریز و قطعات پیش ساخته اجرا میگردد.
این نوع بتن ریزی شیوه ای خاص و و نیاز به دقت و مهارت دارد.

ساخت پنل‌های پیش ساخته بتن اکسپوز توسط قالب‌های مخصوص چوبی یا شیشه‌ای انجام می‌گیرد.

Posted on