شمع تراکمی

در بعضی موارد خاص،شمعها بدین منظور در  زمین کوبیده می شوند که لایه سطحی خاک متراکم تر شود .این شمعها به شمع های تراکمی موسوم هستند.

تعداد و اندازه و  فاصله ان بر اساس محاسبات میباشد

 

Posted on