شمع پد استال

شمع انباره ای ، شمع کف پهن ، شمعی که انتهای آن پدستال دارد

 

Posted on