صلح خیاری

  • صلح خیاری به صلحی اطلاق می شود که در آن برای مصالح امکان فسخ و بهم زدن معامله وجود داشته باشد. مدت زمانی که مصالح امکان فسخ عقد صلح را دارد می تواند مدت معین مثلا پنج سال باشد و یا می تواند مدت عمر متصالح یا شخص ثالث باشد طوری که اگر متصالح  یا ثالثی که معین گردید فوت نماید عقد صلح باطل شود.

 

Posted on