ماده ۷۶۰ قانون مدنی

ماده هفثصد و شصت قانون مدنی

صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

 

 

 

 

Posted on