پالیسی

خط مشی ، موارد راهبردی تعیین‌شده توسط مدیریت برای راهنمایی و هدایت

معادل انگلیسی : policy

Posted on