گالوانیزه گرم

گالوانیزاسیون به روش گرم .

فلز  در مذاب روی به دو صورت مداوم و بچ  عوطه ور میشود  می‌شود. این روش برای پوشش‌دهی با ضخامت بیش از ۲۵ میکرومتر مناسب است.

Posted on