ارث خیار

ارث خیار     انتقال حق خیار از متوفی به وارث وی را گویند.

 

 

Posted on