مفروز

مفروز

 

جدا کرده شده .

.بر وزن مفعول است از فعل افراز   مشتق شده

 

 

Posted on