مال الصلح

پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح ، از دیگری دریافت می‌کند

Posted on