سگمنت بتنی

سگمنت که از بتن و به صورت پیش ساخته ساخته می شوند،

Posted on