زیر بنای مفید

زیر بنای خالص

بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن زیر بنای غیر مفید 

مساحت بالکن را جزء زیر بنا مفید محسوب می شود.

زیر بنا مجموع  زیر بنای مفید و عیر مفید می باشد.

Posted on