انتقال حق توسعه

TDR

مخفف Transfer Development Rights يكي از امتيازات مهمي كه با اجراي طرح تفصيلي براي شهروندان  به وجود مي آيد در قالب حق انتقال توسعه  یا انتقال حق توسعه تعريف مي شود.
بر این اساس آن دسته از مالکین  که املاک آن ها در محدوده هایی از شهر تهران، از جمله بافت تاریخی یا باغ ها قرار دارد،  نمی توانند از حقوق مکتسبه خود از طرح های شهری و طرح تفصیلی استفاده کنند و دچار عدم النفع می شوند. میتوانند از حق انتقال توسعه استفاده کنند
موضوع حق انتقال توسعه در خرداد 1400 توسط کمیسیون ماده 5 تهران تصویب شده است.

قانون براي اين افراد حق توسعه اي قائل مي شود  تا بطور مثال به جاي آن در پهنه ديگري مطابق با اصول شهرسازي استفاده كند به اين صورت كه اگر فرد خودش يا فرد ديگري زميني دارد مي تواند از حق انتقال توسعه خود استفاده كند

 

Posted on