ایرلاک

ایر لاک
airlock

هوابند ، فضای ایزوله واسط بین دو فضا

فضای بین رختکن و سرویس بهداشتی با فضای داخلی رستوران مجهز به درب های خود بسته شو

Posted on