سیستم هوشمند قطع گاز

این سیستم هنگام زلزله بطور اتوماتیک  جریان گاز را قبل از کنتور قطع میکند. تا از بروز اتش سوزی و خطرات دیگر جلوگیری شود

Posted on