مشروط علیه

کسی که شرط به ضرر وی باشد. در مقابل مشروط له

 

 

 

 

Posted on