مجزی

به معنای جزء‌ جزء شده است.

 

 

 

 

Posted on