بتن معماری

Architectural Concrete

بتن تزئینی / بتن اکسپوز / بتن نما

بتن‌هایی که به عنوان نمای بیرونی و یا نمای داخلی سازه مورد استفاده قرار می‌گیرند،

Posted on