گالوانیزه سرد

الکتروگالوانیزاسیون

 

گالوانیزاسیون به روش سرد.  در این روش پوشش روی به صورت الکترولیت بر روی زیرلایه اعمال می‌شود.

 

 

Posted on