مبیع

مبیع(به فتح میم) (mabi)

مورد معامله . چیزی که مورد معامله قرار گرفته.

Posted on