حق ارتفاق

حق دسترسی یا استفاده یک شخص از ملک شخص دیگر برای یک هدف مشخص شده

حق ارتفاق یک  اصطلاحات حقوقی است.و آن هرنوع حقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد

 

Posted on