دیوار مشترک

یک دیوار  که بین دو  ملک شامل زمین ، ساختمان یا واحد آپارتمانی  قرار دارد و مشترک میباشد

Posted on