پارکینگ‌ مزاحم

هر گاه دو خودرو بدلیل کمبود جا پشت هم پارک کنند هردو  مزاحم هم میشوند و پارکینگ مزاحم خوانده میشوند.

پارکینگ مزاحم باید در سند ثبت شود.

در این حالت پارکینگ  جلو حق ارتفاق دارد.

Posted on