کف پله

به سطح فوقانی پله یعنی جایی که پا قرار می‌گیرد کف پله می گویند

 

 

Posted on