استنکاف

سر باز زدن ، رد کردن

امتناع کردن

عدم انجام تعهد

Posted on