ریل تی 12

ریل تی دوازده / ریل T12

ریل آسانسور تی دوازده برای آسانسورهایی با ارتفاع چاه آسانسور بیش از 50 متر، سرعت آسانسور بیش از 1.6 متر بر ثانیه و ظرفیت آسانسور بالاتر 12 نفر

Posted on