پی منفرد شیب‌دار

sloped footing

پی  منفرد شیب‌دار یا ذوزنقه ای با شیب ۴۵ درجه‌ای در قسمت بالایی از هر طرف، طراحی و اجرا می شوند. میزان آرماتور و بتن مورد استفاده در پی شیب‌دار از پی منفرد ساده کمتر است.

پی مفرد تخت - پی منفرد پله ای - پی منفرد شیب دار -

 

 

 

Posted on