صفحه بتنی

Concrete Slab

اسلب بتنی. صفحه ای از بتن ضخیم (بطور متوسط ۱۰-۴۰ سانتیمتر) افقی است که برای ساخت کف و سقف استفاده می شود.

Posted on