اندود تخته ماله ای

از این اندود در نمای ساختمان و سقف و دیواره ی آبریزگاه مانند سقف حمام استفاده می‌شود

Posted on