اشپیل

میله ای که از یک  شکاف عبور می‌کند

Posted on